072 – 743 19 40 info@koppenbouwexperts.nl

Over ons

Wie wij zijn en hoe wij “denken & werken”.

Geschiedenis

Op 1-11-2016 is Koppen VastGoed en Impromet VastGoedMetingen BV samengegaan in Koppen Bouwexperts BV.

Koppen VastGoed heeft al meer dan 15 jaar ervaring als onafhankelijk bouwkundig expertisebureau op het gebied van advisering, kennisdeling en -overdracht, begeleiding en toezicht van vooral woningen en appartementen. Ook treedt Koppen VastGoed op als deskundige bij arbitragezaken in geval van klachten, schades en geschillen.

Impromet VastGoedMetingen BV heeft al bijna 10 jaar zijn sporen verdiend als onafhankelijk meet- en inspectiebureau in de vastgoedsector op het gebied van prestatiemetingen, klachten- en schadeonderzoek.

Met het samengaan beogen wij onze dienstverlening verder te optimaliseren èn te professionaliseren om onze groeiende klantenkring beter te kunnen bedienen in de veranderende markt.

Onze specialisatie

Wij zijn gespecialiseerd in de kwaliteit van gebouwen en hun prestaties. Wij helpen u kwalitatief hoogwaardige en betaalbare gebouwen te realiseren die optimaal presteren en renderen; wij zetten onze expertise in om op een kostenefficiënte wijze gezonde, comfortabele, duurzame, energiezuinige en betaalbare gebouwen te realiseren. Van initiatief tot en met beheer kunnen wij betrokken zijn om daaraan een bijdrage te leveren.

Prestatiegericht

Naar ons beeld gaat bouwen over het realiseren van ‘prestatieproducten’. In de gebruiksfase leveren gebouwen (producten) verschillende prestaties waarmee wordt voorzien in de behoeften en belangen van uiteenlopende partijen. Daarom is ‘bouwen’ voor ons meer dan het realiseren van een product; wij bouwen ook (aan) processen van prestaties.

Wij beoordelen kwaliteit daarom op twee niveaus: op gebouwproductniveau en op prestatieprocesniveau. Het kwaliteitsniveau van gebouwprestaties in de gebruiksfase, is afhankelijk van de productkwaliteit die wordt gerealiseerd in de ontwikkelfase. Wij verbinden deze kwaliteitsthema’s en adviseren onze klanten over de benodigde gebouwkwaliteit (op papier en in de praktijk) voor het genereren van de beoogde gebouwprestaties.

Systeembenadering: technische verbindingen

De kwaliteit van gebouwen en hun prestaties, is afhankelijk van veel soorten invloeden; een gebouw is één geheel dat functioneert als geheel door de onderlinge verbindingen van de verschillende onderdelen waaruit een gebouw bestaat. De gebouwprestaties ‘staan en vallen’ bij een goede samenhang tussen die onderdelen: de zwakste schakel is leidend.

Het gaat ons daarom niet alleen om de aanwezigheid van de juiste bouwkundige en installatietechnische onderdelen, maar juist ook om de verbinding daartussen. Dat vraagt om aansturing op functionaliteit; het moet er niet alleen zitten maar het moet ook “werken” (in samenhang). Vanuit die systeembenadering helpen wij onze klanten op een integrale wijze een goed functionerend, presterend en renderend gebouwsysteem te realiseren die voldoet aan hun behoeften en belangen en aan die van andere betrokken partijen.

Risicomanagement: procesmatige verbindingen

De werkelijke kwaliteit van de gebouwen en hun prestaties ‘staat en valt’ met de kwaliteit die wordt geleverd door de betrokken partijen in de verschillende fasen van het bouwproces. Met onze risicomanagementdiensten verbinden wij deze kwaliteitsverantwoordelijkheden en helpen de betrokkenen per fase bij het leveren van de kwaliteit die nodig is om te voldoen aan de integrale projectdoelen. Dit doen wij door (in verschillende vormen) te adviseren, controleren en te valideren. Aan de voorkant van het proces helpen wij bij het formuleren van de juiste kwaliteitsaspecten op gebouw- en prestatieniveau. Vervolgens controleren en valideren wij de planvoorstellen en geven richtlijnen voor verbetering.

Met ons risicomanagement zorgen wij voor een functioneel ontwerp en een prestatiegerichte werkvoorbereiding. Tijdens de uitvoering verzorgen wij bouwbegeleiding. Daarmee controleren wij of de kwaliteit wordt geleverd die in de theorie op papier is beloofd. Bij constateringen van foutieve uitvoering faciliteren wij vroegtijdig bij het vinden van een functionele oplossing. Bij oplevering valideren wij de gebouwprestaties middels uitvoering van prestatiemetingen. Daarmee weet elke betrokkene binnen het bouwproces of er (door hen) geleverd is wat er is beloofd. Door deze werkmethodiek verbinden wij alle partijen binnen het bouwproces die een aandeel hebben in het realiseren van “kwaliteit” en legen wij de essentiële verbinding tussen theorie en praktijk en tussen gebouw en prestatie.

Robuust en functioneel

Met onze dienstverlening worden onze klanten in staat gesteld om gebouwen te realiseren die voldoende robuust en functioneel zijn om voor een vooraf gestelde gebruiks-/exploitatie periode de prestaties te leveren die nodig zijn om te kunnen voorzien in de behoeften van verschillende belanghebbende (eindgebruikers, exploitanten, investeerders, uitvoerende partijen enzovoorts).

Hoogwaardige duurzaamheids- en energieprestaties

Ook bij het verwezenlijken van hoogwaardige duurzaamheids- en energieambities, helpen wij onze klanten om tegen zo laag mogelijke kosten de maximale prestaties te realiseren. Samen met u plukken wij eerst het zogenaamde “laaghangende fruit”. Dat wil zeggen dat wij eerst zorg dragen voor een “goede en deugdelijke” bouwkundige en installatietechnische basis. Daarmee beperken wij op een kostenefficiënte wijze onder andere de energievraag (TRIAS-energetica en TRIAS-pecunia). Daarna adviseren wij u over het treffen van aanvullende duurzaamheids- en energiemaatregelen.

Lange levensduur en lage exploitatielasten

Doordat wij onze klanten helpen om gebouwen te realiseren met een hoogwaardige robuustheid en functionaliteit, stellen wij hen in staat om te sturen op een lange levensduur tegen lage gebruiks-/exploitatiekosten. Wij helpen u om ontwerp- en uitvoeringsmaatregelen te treffen waarmee beheer-, onderhouds- en gebruikslasten worden geminimaliseerd.

Gezond en comfortabel binnenmilieu

Kostenefficiëntie en energiebesparing zijn belangrijk kernpunten van de toegevoegde waarde die wij onze klanten leveren. Echter, naar ons beeld mag dat nooit ten kosten gaan van de gezondheids- en comfortbeleving in gebouwen (TRIAS-urgentie). Daarom dragen wij met onze dienstverlening, gelijktijdig altijd zorg voor de realisatie van een gezond en comfortabel binnenmilieu.

Pin It on Pinterest