072 – 743 19 40 info@koppenbouwexperts.nl

Diensten praktijk

Wat wij voor u kunnen betekenen van werkvoorbereiding tot en met oplevering

Na de theoretische fasen begint het ‘echte werk’; het vervaardigen van de bouwwerken in de praktijk. Hoe goed er ook is nagedacht over de kwaliteit van het ontwerp en hoe hoog de ambities ook zijn, de werkelijke kwaliteit van gebouwen en hun prestaties ‘staat en valt’ bij de kwaliteit die de uitvoerende partijen leveren (van toeleveranciers tot en met de aannemers). Immers, daar worden door uiteenlopende partijen de verschillende gebouwonderdelen gefabriceerd en geïntegreerd tot ‘een geheel’, dat in zijn totaliteit de beoogde prestaties moet leveren. Het gaat dus niet alleen over de aanwezigheid van de juiste bouwkundige en installatietechnische onderdelen, maar juist ook om de realisatie van functionele verbinding daartussen. Dat vraagt om een prestatiegerichte en functionele uitvoering, waarvoor vaak veel verschillende partijen gezamenlijk verantwoordelijk zijn.

Met onze ‘praktijkdiensten’ verzorgen wij een integrale en transparante kwaliteitsborging vanaf werkvoorbereiding tot en met oplevering. Daarvoor zij wij actief van kennisoverdracht in de vorm van trainingen tot en met bouwbegeleiding op de bouwplaats zelf). Daarmee worden alle kwaliteitsverantwoordelijken geïnformeerd óver en gestimuleerd tót een prestatiegerichte en functionele uitvoering.

Door ons te betrekken in zowel het theoriegedeelte als in het praktijkgedeelte van het bouwproces, stelt u ons in staat om u volledig te faciliteren bij de realisatie van kwalitatief hoogwaardige gebouwen en gebouwprestaties. Onderstaand treft u een overzicht van alle ‘praktijkdiensten’ die wij aanbieden en wat wij daarmee voor u kunnen betekenen voor u.

Bouwkwaliteitscontroles

Onder constructie

Dossiervorming

Onder constructie

Thermografie

Met onze thermografiedienst wordt de kwaliteit van de thermische schil van gebouwen beoordeeld. Door het maken van infraroodopnamen wordt de warmte-uitstraling van de uitwendige scheidingsconstructies (vloeren, gevels en daken) visueel vastgelegd. Het betreft efficiënte manier om gericht warmtelekkages (bijvoorbeeld via koudebruggen of luchtlekken) in beeld te brengen, zonder hiervoor ingrepen in de constructie te hoeven doen.

Een functionele thermische schil is een essentieel onderdeel van een ‘goede en deugdelijke’ bouwkundige basis; het betreft ‘laaghangend fruit’ om de energiebehoefte voor ruimteverwarming op een kostenefficiënte wijze in de basis te beperken. Bij een niet-functionele aangebrachte isolatie ontstaat er energieverlies wat kan leiden tot hogere energiekosten, comfortklachten, bouwfysische problemen en andere schades.

Onze infraroodopnames worden door onze gecertificeerde thermograven gemaakt, geanalyseerd en op een heldere wijze aan u gerapporteerd.

Luchtdoorlatendheidsmeting

Met de luchtdoorlatendheidmeting (ookwel blowerdoortest), bepalen wij officieel volgens de geldende normen de exacte hoeveelheid luchtverlies in gebouwen. Daarvoor brengen wij het gebouw in onder- en overdruk. Door het bepalen van de drukverschillen tussen binnen en buiten, kan in de Qv10-waarde worden uitgedrukt hoeveel liter luchtverlies er in uw gebouw optreedt per seconde. De Qv10 waarde kan vervolgens worden getoetst aan referentiewaarden uit het Bouwbesluit, de EPG-berekeningen en aanvullende eisen en ambities.

Een functionele thermische schil is een essentieel onderdeel van een ‘goede en deugdelijke’ bouwkundige basis; het betreft ‘laaghangend fruit’ om de energiebehoefte voor ruimteverwarming op een kostenefficiënte wijze in de basis te beperken. Via luchtlekkage kunnen namelijk grote hoeveelheden energieverlies optreden. Wist u dat bij een functionele luchtdichting tot 200 m3 aardgas (equivalent) bespaard kan worden voor de ruimteverwarming bij een gemiddelde middenwoning? (Bron: Bouwtransparant). Een niet-functionele luchtdichting kan naast onnodig energieverlies leiden tot comfortklachten, lekkages en bouwfysische problemen.

De gemeten waarden worden door onze gecertificeerde deskundigen geanalyseerd en op een heldere wijze aan u gerapporteerd. De luchtdoorlatendheidsmeting kan worden aangeboden rond bijvoorbeeld de oplevering van de woning, maar ook als ‘tussentijdse meting’ tijdens de bouwwerkzaamheden, nog voordat de afbouwwerkzaamheden worden opgestart. Afhankelijk van uw behoeften, kunnen alle noemenswaardige luchtlekken specifiek in kaart worden gebracht middels een rookproef.

Rookproef

De rookproef betreft een ‘verdiepingsdienst’ die als aanvulling op de luchtdoorlatendheidsmeting kan worden aangeboden. Met de rookproef brengen wij alle relevante luchtlekken in de uitwendige scheidingsconstructies (vloeren, gevels en daken) gericht in kaart. Dit doen wij door het gebouw in onder- en overdruk te brengen met behulp van een ‘blowerdoor’. Vervolgens blazen wij rook bij alle aanwezige (risicovolle) bouwkundige knooppunten. Indien er sprake is van geen of niet-functionele luchtdichting, zal er luchtverplaatsing optreden wat zichtbaar wordt gemaakt door de ingeblazen rook.

De door ons gebruikte rook is op paraffinebasis (kaarsvet) en daarom onschadelijk voor mens en dier.

Door de onbedoelde luchtlekken op deze wijze zichtbaar te maken, kan de aannemer direct gericht tot actie overgaan en klachten en schades voorkomen of oplossen.

Alle waarnemingen worden door onze gecertificeerde deskundigen geanalyseerd en op een heldere wijze aan u gerapporteerd (zowel in schriftelijke vorm als middels filmfragmenten).

Volumestroommeting

Met de volumestroommeting brengen wij de daadwerkelijke luchtverplaatsing van het mechanische ventilatiesysteem in kaart. Beoordeeld wordt of de geëiste en beoogde ventilatiedebieten worden gehaald. Met behulp van de zogenaamde ‘FlowFinder’ worden de luchtstromen voor af- en toevoer gemeten ter plaatse van de verschillende inblaas- en afzuigposities. De FlowFinder is een meetapparaat dat door middel van een ingebouwde elektrische ventilator zijn eigen weerstand compenseert en zo zeer nauwkeurig de volumestromen van het ventilatiesysteem kan meten.

Het controleren capaciteitsprestaties van mechanische ventilatiesystemen is belangrijk en het belang daarvan wordt steeds groter. Doordat gebouwen steeds luchtdichter gebouwd worden, kan er namelijk sneller een ventilatietekort ontstaan. Voldoende ventilatie is volgens de NEN 1087 nodig voor afvoer Co2, vocht, gassen uit bouwmaterialen, luchtjes en toevoer zuurstof.

Met onze volumestroommeting wordt beoordeeld of de werking van het ventilatiesysteem voldoet aan de wettelijke Bouwbesluit eisen en/of aanvullende prestatieambities. De gemeten waarden worden door onze deskundigen met ruime ervaring geanalyseerd en op een heldere wijze aan u gerapporteerd.

Geluidmetingen

Wij kunnen officiële installatiegeluid-, luchtgeluid- en contactgeluid metingen laten uitvoeren door erkende specialisten. Als een nauwkeurige meting niet vereist is, dan kunnen wij voor u ook op een kostenefficiënte wijze indicatieve geluidmetingen uitvoeren. Hiermee bent u in staat een inschatting te maken of een arbeidsintensievere en kostbaarder officiële geluidsmeting noodzakelijk is.

Geluidoverlast kan gevolgen hebben voor de gezondheid en comfortbeleving van de eindgebruikers/bewoners. Het kan nadelig zijn voor je gezondheid, bijvoorbeeld als je door het lawaai slechter slaapt. Ook het dichthouden van ramen en deuren om het lawaai buiten te houden, kan gevolgen hebben: ventilatie kan dan ontbreken. En dat terwijl schone lucht in huis minstens zo belangrijk is als rust aan je hoofd (bron: Milieu Centraal).

Toetsing geschiedt aan de hand van het Bouwbesluit en/of aanvullende prestatieambities.
De gemeten waarden worden door onze deskundigen met ruime ervaring geanalyseerd en op een heldere wijze aan u gerapporteerd.

Endoscopisch onderzoek

Met onze endoscopen kunnen wij voor u visueel onderzoek verrichten in voor het blote oog onbereikbare ruimten.

Wij gebruiken deze methode om bijvoorbeeld vervuiling of lekkages op te sporen of om de isolatie te controleren. Dit doen wij door middel van een kleine aanwezige opening of een hiervoor gemaakte opening van circa 10mm.

De bevindingen worden door onze deskundigen met ruime ervaring geanalyseerd en op een heldere wijze aan u gerapporteerd.

Vochtmeting

Met onze vochtdetectiemeters kunnen wij de vochtigheid van vloeren, wanden en daken meten en de specifieke vochtpatronen vaststellen.

Afhankelijk van de bevindingen kan de daarvoor aangewezen partij het probleem laten verhelpen of een vervolgonderzoek laten uitvoeren.

De bevindingen worden door onze deskundigen met ruime ervaring geanalyseerd en op een heldere wijze aan u gerapporteerd.

Comfortmeting

Voor de comfortmeting maken wij gebruik van drie instrumenten met dataloggers. Het totaal aan meting wordt een WBGT-meting genoemd. De gekalibreerde WBGT-meters worden doorgaans een aantal dagen in de te meten ruimte opgesteld. De meting omvat niet alleen de temperatuur maar houdt ook rekening met de gevoelstemperatuur en zoninstraling. Aan de hand van de metingen kunnen we bepalen of het comfortniveau wordt overschreden.

Van de meting wordt een rapportage gemaakt met daarin een samenvatting van de meetresultaten. De meetresultaten worden vervolgens gespiegeld aan geldende eisen en/of voorwaarden.

Luchtkwaliteitsmeting

Om de daadwerkelijke ventilatie in een vertrek vast te stellen meten wij de temperatuur (graden Celsius), de relatieve luchtvochtigheid (%) en de CO2 waarde (PPM) over een periode van aantal dagen met onze ‘Climaboxen’ die voorzien zijn van dataloggers.

Hiermee zijn wij in staat exact vast te stellen hoe het met de luchtverversing in de gemeten ruimte is gesteld. Het bewonersgedrag wordt hierbij objectief zichtbaar alsmede de prestaties van de ventilatievoorzieningen.

Klachten die in verband kunnen worden gebracht met een slecht werkende ventilatie zijn onder andere hoofdpijn, bedompte lucht, concentratieproblemen en een droge neus/droge keel.
Van de meting wordt een rapportage gemaakt met daarin een samenvatting van de meetresultaten. De meetresultaten worden vervolgens gespiegeld aan geldende eisen en/of voorwaarden.

Bouwfysisch onderzoek

Ons bouwfysisch onderzoek is een onderzoek naar de oorzaak van een oppervlakte condensatie en inwendige condensatie, met uiteindelijk aantasting van de constructie tot gevolg.

Het onderzoek bestaat naast een visuele inspectie van de woning uit een of meerdere van de volgende metingen: thermografie, luchtdoorlatendheidmeting, rookproef, volumestroommeting, endoscopisch onderzoek, comfortmeting, luchtkwaliteitsmeting en een vochtmeting.

De bevindingen worden door onze deskundigen met ruime ervaring geanalyseerd en op een heldere wijze aan u gerapporteerd.

Legionella preventieadvies

Ons legionella preventieadvies bestaat uit een inventarisatie van het huidig aanwezig koud- en warmwater systeem in combinatie met alle andere aanwezig warmtebronnen. Na een inventarisatie wordt een advies geschreven met de mogelijkheden die er zijn om de kans op legionella ontwikkeling tot een minimum te beperken, dan wel uit te sluiten.

Naar aanleiding van het onderzoek ontvangt u de volledige rapportage waarin risicogebieden en of gebreken in het watersysteem worden weergegeven en voor elk type leiding een advies wordt gegeven over de juiste uitvoering.

PV-installatie controle

Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat uw zonnepaneelinstallatie volledig te controleren en te beoordelen. Niet alleen de onderdelen zelf zoals de bevestiging en de gebruikte bekabeling, maar ook het daadwerkelijk vermogen.

Met onze specialistische meetinstrumenten zijn wij in staat om het exacte vermogen per paneel te meten.

U ontvangt van ons een heldere rapportage met daarin de bevinding van de metingen.

Overige metingen

Wij kennen geen grenzen en wij zijn continue opzoek naar verbeteringen en ‘nieuwe’ metingen.
In onderzoek hebben wij bijvoorbeeld fijnstofmetingen, het meten van stralingen, radon metingen, het meten van zware metalen, et cetera. Wij doen thans veel experimenteerwerk op dit gebied. Zodra mogelijk zullen wij hiermee naar buiten treden.

Heeft u suggesties of wensen hieromtrent? Aarzel niet en neem contact met ons op!

Meer weten over onze praktijkdiensten?

Pin It on Pinterest